Overige vergoedingen

  • In het geval van arbeid gerelateerde problematiek kun je een beroep doen op je werkgever. Aanvragen via je werkgever of de bedrijfsarts. 
  • Uitkering via Schadefonds Geweldsmisdrijven o.a. bij diefstal met geweld, straatroof, bedreiging met een wapen, mishandeling, huiselijk geweld, maar ook een zedenmisdrijf of incest.
  • Een psychiater, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychotherapeut, specialist ouderengeneeskunde, verslavingsarts in profiel KNMG, klinisch geriater, verpleegkundig specialist GGZ en GZ-psycholoog mogen een DBC openen en dus een vaktherapeut aanwijzen tot behandelaar. Deze hoofdbehandelaar moet bekwaam zijn om cliënten te classificeren volgens de DSM-IV systematiek.
  • Een vaktherapeut mag ingezet worden door de hoofdbehandelaar om 20% van de specialistische (2e lijn) behandeling uit te voeren. Vraag bij je hoofdbehandelaar na of hij/zij deze constructie kan uitvoeren.
  • Bijstandswet: als je een minimum inkomen hebt en wanneer de zorgverzekering de therapie niet meer vergoed kan je een aanvraag doen bij de bijstand (met name als de therapie de kans op betaald werk vergroot). Hiervoor is een medische verklaring van de huisarts nodig!
  •  Als je psychische klachten hebt die te maken hebben met de oorlogservaringen van je ouders of andere opvoeders tijdens de Tweede Wereldoorlog, kan je een tijdelijke vergoeding krijgen. Deze vergoeding heet de Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie naoorlogse generatie (Tvp). Vergoedt je zorgverzekeraar niet alle kosten van de therapie? De Tvp vergoedt dan het bedrag dat je zelf moet bijbetalen.
  •  Als je te weinig middelen hebt, bijv. als je in de bijstand zit en/of schulden hebt, kan er een beroep worden gedaan op het noodfonds/armoedefonds in de betreffende gemeente. Of er vergoeding wordt toegekend en hoe hoog deze vergoeding is afhankelijk van jouw verhaal. Je kan zelf een beroep doen op het noodfonds. Het noodfonds zal in de meeste gevallen uitbetalen aan de therapeut.
  • Als je een uitkering hebt via het UWV is het in sommige gevallen ook mogelijk om een vergoeding te vragen onder de noemer van ‘re-integratie therapie’. Dit moet je zelf aanvragen.
  • Gemaakte therapiekosten als bijzondere ziektekosten kunnen door via de belasting worden teruggevraagd. De berekening van het drempelbedrag verschilt per jaar.
  •  Voor studenten aan hogescholen en universiteiten bestaan er mogelijkheden om therapievergoedingen te krijgen. Je kan dit zelf navragen bij de schooldecaan.